Day 12: Tokyo: Tsukiji, Sony Building, Akihabara

Album info