Day 11: Tokyo: Tsukiji, Harajuku, Akihabara

Album info